Pomoc usługi ASUS ROG GL552JX

background image

Notebook ASUS

Podręcznik elektroniczny

Wydanie pierwsze

Marzec 2015

PL10103

background image

2

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Informacje o prawach autorskich

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można

powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na

żadne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia

ASUSTeK COMPUTER, INC. (“ASUS”).
ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI,

ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI

GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO

CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB

AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE

LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ

MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI

ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU

JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.
Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi

znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu

identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.
SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM

INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO

TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.ASUS

NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM

PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.
Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ograniczenie odpowiedzialności

W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku

których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS odszkodowania.W

każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie

za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za

wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności

prawnych wynikających z tego oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla

każdego produktu.
ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia w oparciu o

umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego oświadczenia

gwarancyjnego.
To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny pułap

zbiorowej odpowiedzialności firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców.

BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH

OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ LUB DANYCH; ALBO (3)

SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA EKONOMICZNE KONSEKWENCJE

SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY

LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Serwis i pomoc techniczna

Odwiedź naszą wielojęzyczną stronę sieci web, pod adresem http://support.asus.com

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

3

Spis treści

Informacje dotyczące tego Podręcznika ...........................................................7

Konwencje stosowane w niniejszym Podręczniku .............................................9
Ikony ....................................................................................................................................9
Typografia..........................................................................................................................9

Zasady bezpieczeństwa ..........................................................................................10

Używanie notebooka ....................................................................................................10
Pielęgnacja notebooka .................................................................................................11
Właściwa utylizacja urządzenia .................................................................................12

Rozdział 1: Konfiguracja sprzętu

Poznajemy notebooka .............................................................................................14

Widok z góry .....................................................................................................................14
Widok z dołu .....................................................................................................................19
Widok z prawej ................................................................................................................21
Widok z lewej ...................................................................................................................23
Widok z przodu ...............................................................................................................25

Rozdział 2: Użytkowanie notebooka

Przygotowanie urządzenia .....................................................................................28

Ładowanie notebooka. .................................................................................................28
Podnieś, aby otworzyć panel wyświetlacza. .........................................................30
Naciśnij przycisk zasilania. ...........................................................................................30
Gesty dla panelu dotykowego ...................................................................................31

Używanie klawiatury ................................................................................................38

Klawisze funkcyjne .........................................................................................................38
Przyciski Windows® 8.1 .................................................................................................39
Klawisze sterowania multimediami .........................................................................40
Klawiatura numeryczna ................................................................................................41

Użytkowanie napędu optycznego ......................................................................42

background image

4

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Rozdział 3: Obsługa notebooka w systemie Windows® 8.1

Pierwsze uruchomienie notebooka ....................................................................46
Interfejs użytkownika Windows® .........................................................................47

Ekran startowy .................................................................................................................47
Hotspoty ............................................................................................................................48
Przycisk Start ....................................................................................................................51
Dostosowywanie ekranu Start ...................................................................................53

Praca z aplikacjami Windows®...............................................................................54

Uruchamianie aplikacji .................................................................................................54
Dopasowywanie aplikacji ............................................................................................54
Uzyskiwanie dostępu do ekranu Aplikacje ...........................................................57
Charms bar ........................................................................................................................59
Funkcja Snap (Migawka) ..............................................................................................62

Inne skróty klawiaturowe .......................................................................................64
Podłączanie do sieci bezprzewodowej ..............................................................66

Wi-Fi .....................................................................................................................................66
Bluetooth ..........................................................................................................................67
Tryb samolotowy ............................................................................................................68

Podłączanie do sieci przewodowej .....................................................................69

Konfiguracja połączenia sieciowego z dynamicznym adresem IP/PPPoE . 69
Konfiguracja połączenia sieciowego ze statycznym adresem IP ...................70

Wyłączanie notebooka ............................................................................................71

Przełączanie notebooka w tryb uśpienia ...............................................................71

Ekran blokowania systemu Windows

®

8.1 .........................................................72

W celu przejścia dalej z ekranu blokowania .........................................................72
Dostosowywanie ekranu blokowania .....................................................................73

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

5

Rozdział 4: Autotest podczas włączania zasilania (POST)

Autotest podczas włączania zasilania (POST) .................................................76

Używanie funkcji POST w celu uzyskania dostępu do BIOS'a i
rozwiązywania problemów technicznych .............................................................76

BIOS ................................................................................................................................76

Uzyskiwanie dostępu do BIOS'a ................................................................................76
Ustawienia BIOS'a ...........................................................................................................77

Przywracanie systemu .............................................................................................87

Włączenie opcji przywracania ...................................................................................89

Rozdział 5: Usprawnianie notebooka

Instalacja dysku twardego ......................................................................................92
Instalacja dysku twardego ......................................................................................101

Porady i często zadawane pytania

Przydatne porady dotyczące komputera .........................................................106
Często zadawane pytania dotyczące sprzętu..................................................107
Często zadawane pytania dotyczące oprogramowania ..............................110

background image

6

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Załączniki

Informacja dotycząca napędu DVD-ROM (w wybranych modelach) .........114
Informacje o napędzie Blu-ray ROM (w wybranych modelach) ....................116
Zgodność wewnętrznego modemu ........................................................................116
Przegląd .............................................................................................................................117
Deklaracja zgodności sieci ..........................................................................................117
Urządzenia nie-głosowe .............................................................................................117
Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications

Commission (FCC) ..........................................................................................................119
Oświadczenie FCC dotyczące ostrzeżenia o ekspozycji częstotliwości

radiowej (RF) .....................................................................................................................120
Deklaracja zgodności ....................................................................................................121
(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)...................................................................................121
Oznakowanie CE .............................................................................................................121
Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa .....................................................................124
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania ..............................................125
Uwagi dotyczące tunera TV .......................................................................................125
REACH .................................................................................................................................125
Uwaga dotycząca produktów Macrovision Corporation ....................................125
Zapobieganie utracie słuchu ......................................................................................125
Ostrzeżenia dotyczące baterii litowych dla krajów skandynawskich
(dotyczą baterii litowo-jonowych) ...........................................................................126
Informacje dotyczące bezpieczeństwa napędu optycznego .........................127
Certyfikat CTR 21 (dla komputerów notebook PC z wbudowanym

modemem) .......................................................................................................................128
Produkt zgodny z ENERGY STAR ...............................................................................130
Recycling ASUS/Usługi zwrotu ..................................................................................131

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

7