ASUS ROG GL552JX Žinynas

background image

Nešiojamojo

kompiuterio

Elektroninis vadovas

Antras leidimas

Kovas 2015

LT10103

background image

2

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

AUTORIŲ TEISIŲ INFORMACIJA

Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama,

perduodama, kopijuojama, įtraukiama į paieškos sistemas ar verčiama į kitas kalbas bet kokia forma ir

bet kokiomis priemonėmis, išskyrus dokumentaciją, kurią laiko vartotojas kaip atsarginę, be specialaus

raštiško ASUSTeK Computer Inc. (“ASUS”) leidimo.

ASUS PATEIKIA ŠĮ VADOVĄ “KAIP TOKĮ” BE JOKIOS GARANTIJOS, TIEK TIKSLIAI SUFORMULUOTOS AR

NUMANOMOS, ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT NUMANOMOMIS GARANTIJOMIS AR KOMERCINIO

PANAUDOJIMO SĄLYGOMIS BEI PRITAIKYMU SPECIALIEMS TIKSLAMS. ASUS KOMPANIJOS VADOVAI,

TARNAUTOJAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NIEKADA NĖRA ATSAKINGI UŽ BET KOKIĄ NETIESIOGINĘ,

SPECIALIĄ, ATSITIKTINĘ AR DĖL TAM TIKRŲ PRIEŽASČIŲ SUSIDARIUSIĄ ŽALĄ (ĮSKAITANT PELNO

PRARADIMO NUOSTOLĮ, SANDORIO NUOSTOLĮ, NAUDOJIMO AR DUOMENŲ PRARADIMO NUOSTOLĮ,

VERSLO NUTRŪKIMĄ IR PAN) NET JEI ASUS IR BUVO PRANEŠTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ, ATSIRANDANČIŲ

DĖL BET KOKIŲ ŠIO VADOVO AR GAMINIO TRŪKUMŲ AR KLAIDŲ, GALIMYBĘ.

Šiame vadove minimi gaminiai ir kompanijų pavadinimai gali būti arba nebūti registruotais prekių

ženklais ar jų atitinkamų kompanijų autorių teisėmis, ir yra naudojami tik kaip pagalba turėtojui

atpažinimo ar paaiškinimo tikslams, be jokios pažeidimo intencijos.

ŠIAME VADOVE NURODYTI TECHNINIAI DUOMENYS IR INFORMACIJA YRA SKIRTI TIK INFORMACINIAMS

TIKSLAMS, IR GALI BŪTI KEIČIAMI BET KOKIU METU BE IŠANKSTINIO PRANEŠIMO, IR NETURI BŪTI

TRAKTUOJAMI KAIP ASUS ĮSIPAREIGOJIMAS. ASUS NEAPSIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS DĖL BET KOKIŲ

KLAIDŲ AR NETIKSLUMŲ, GALĖJUSIŲ ATSIRASTI ŠIAME VADOVE, ĮSKAITANT INFORMACIJĄ APIE JAME

APRAŠOMUS GAMINIUS IR PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.

Autoriaus teisės © 2015 ASUSTeK Computer Inc. Visos teisės saugomos.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Gali būti tokių aplinkybių, kai dėl ASUS kaltės ar kitų įsipareigojimų, jus turite teisę reikalauti ASUS

padengti nuostolius. Kiekvienu tokiu atveju, nepaisant pagrindo, kuriuo vadovaudamiesi jūs turite

teisę reikalauti iš ASUS padengti nuostolius, ASUS yra atsakingas ne daugiau nei dėl žalos, atsiradusios

įvykus kūno sužalojimui (įskaitant mirtį), įvykus nekilnojamojo turto ir kilnojamojo asmeninio turto

sugadinimui; arba dėl kitos faktinės ir tiesioginės žalos, atsiradusios dėl teisinių prievolių nevykdymo ar

neveikimo pagal šį garantinį lapą, kiek tai apima kiekvieno gaminio nurodytą sutartinę kainą.

ASUS bus atsakingas tik už arba atlygins tik tuos nuostolius, žalą ar pretenzijas, kurios yra apibrėžtos

sutartyje, civilinės teisės pažeidimų kodekse arba įstatyme pagal šį garantinį lapą.

Šis apribojimas taip pat taikomas ASUS tiekėjams ir prekybos atstovams. Tai daugiausia už ką ASUS, jo

tiekėjai ir prekybos atstovai yra visi kartu atsakingi.

ESANT BET KOKIOMS APLINKYBĖMS ASUS NEATSAKO UŽ: (1) TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRETENZIJAS DĖL JŪSŲ

PADARYTOS ŽALOS; (2) JŪSŲ DUOMENŲ AR ĮRAŠŲ PRARADIMO AR SUGADINIMO; ARBA (3) SPECIALIŲ,

ATSITIKTINIŲ AR NETIESIOGINIŲ NUOSTOLIŲ ARBA KITŲ SU TUO SUSIJUSIŲ EKONOMINIŲ NUOSTOLIŲ

(ĮSKAITANT PELNO IR SANTAUPŲ PRARADIMĄ), NET JEI ASUS, JO TIEKĖJAI AR PREKYBOS ATSTOVAI YRA

INFORMUOTI APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ.

APTARNAVIMAS IR PALAIKYMAS

Apsilankykite mūsų daugiakalbėje tinklavietėje http://support.asus.com

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

3

Turinio lentelė

Apie šį vadovą .............................................................................................................7

Šiame vadove naudotos konvencijos ......................................................................9
Piktogramos......................................................................................................................9
Šriftai ...................................................................................................................................9

Saugos priemonės .....................................................................................................10

Nešiojamojo kompiuterio naudojimas ...................................................................10
Nešiojamojo kompiuterio priežiūra .........................................................................11
Tinkamas išmetimas ......................................................................................................12

1 skyrius: Aparatinės įrangos sąranka

Pažintis su nešiojamuoju kompiuteriu ...............................................................14

Vaizdas iš viršaus .............................................................................................................14
Apačia .................................................................................................................................19
Dešinioji pusė ...................................................................................................................21
Kairioji pusė ......................................................................................................................23
Priekinė pusė ....................................................................................................................25

2 skyrius: Nešiojamojo kompiuterio naudojimas

Nuo ko pradėti ............................................................................................................28

Įkraukite nešiojamąjį kompiuterį. .............................................................................28
Pakelkite ir atidarykite vaizdo plokštę. ....................................................................30
Paspauskite maitinimo mygtuką. .............................................................................30
Valdymo gestai naudojant jutiklinį laukelį ............................................................31

Klaviatūros naudojimas ...........................................................................................38

Funkciniai klavišai ...........................................................................................................38
„Windows® 8.1“ klavišai ................................................................................................39
Daugialypės terpės valdymo klavišai ......................................................................40
Skaitinė klaviatūra ..........................................................................................................41

Optinio diskų įrenginio naudojimas ...................................................................42

background image

4

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

3 skyrius: „Windows® 8.1“ naudojimas

Pirmasis paleidimas ..................................................................................................46
„Windows®“ naudotojo sąsaja ...............................................................................47

Pradžios ekranas .............................................................................................................47
Aktyviosios sritys ............................................................................................................48
Pradžios mygtukas .........................................................................................................51
Pradžios ekrano individualizavimas .........................................................................53

Darbas su „Windows®“ programomis ..................................................................54

Programų paleidimas ....................................................................................................54
Taikomųjų programų suasmeninimas ....................................................................54
Taikomųjų programų ekrano atidarymas ..............................................................57
Charms bar ........................................................................................................................59
Momentinių fotonuotraukų funkcija .......................................................................62

Kiti klaviatūros spartieji klavišai ............................................................................64
Prisijungimas prie belaidžių tinklų .....................................................................66

Wi-Fi .....................................................................................................................................66
„Bluetooth“ ......................................................................................................................67
Skrydžio režimas .............................................................................................................68

Prijungimas prie laidinių tinklų .............................................................................69

Dinaminio IP/PPPoE tinklo ryšio konfigūravimas................................................69
Nuolatinio IP/PPPoE tinklo ryšio konfigūravimas ...............................................70

Nešiojamojo kompiuterio išjungimas ................................................................71

Nešiojamojo kompiuterio miego režimo įjungimas ..........................................71

„Windows®“ 8.1 versijos užrakinimo ekranas ...................................................72

Norėdami tęsti darbą esant užrakinimo ekranui .................................................72
Užrakinimo ekrano individualizavimas ...................................................................73

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

5

4 skyrius: Automatinis tikrinimas įjungus kompiuterį (POST)

Automatinis tikrinimas įjungus kompiuterį (POST) ......................................76

POST naudojimas prieigai prie BIOS ir trikčių diagnostikos ............................76

BIOS ................................................................................................................................76

Prieiga prie BIOS ..............................................................................................................76
BIOS nuostatos ................................................................................................................77

Sistemos atkūrimas ...................................................................................................87

Atkūrimo parinkties įjungimas .................................................................................89

5 skyrius: Nešiojamojo kompiuterio atnaujinimas

Kietojo disko įdėjimas ..............................................................................................92
Tiesioginės kreipties atminties (RAM) modulio įrengimas .........................101

Patarimai ir DUK

Naudingi patarimai kaip naudoti nešiojamąjį kompiuterį..........................106
DUK apie programinę-aparatinę įrangą ............................................................107
DUK apie programas ................................................................................................110

Priedai

DVD-ROM diskasukio informacija

(tik tam tikruose modeliuose) ....................................................................................114
„Blue-ray“ pastoviosios atminties disko informacija (tik tam tikruose

modeliuose) ......................................................................................................................116
Vidiniams modemams taikomų standartų atitiktis ............................................116
Apžvalga ............................................................................................................................117
Tinklo suderinamumo deklaracija ............................................................................117
Bebalsė įranga ................................................................................................................117

background image

6

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

Federalinės komunikacijų komisijos (FCC) pareiškimas ...................................119
FCC radijo dažnio (RF) poveikio įspėjimo pareiškimas ......................................120
Atitikties deklaracija R&TTE Direktyva (1999/5/EC) ............................................121
Žymėjimas CE ženklu ....................................................................................................121
Bevielio veikimo kanalas skirtingiems domenams ............................................122
Prancūzijos apribotas bevielio dažnio diapazonas ............................................122
UL saugos pranešimai ...................................................................................................124
Maitinimo saugos reikalavimas .................................................................................125
Įspėjimai dėl TV imtuvo ................................................................................................125
REACH .................................................................................................................................125
„Macrovision“ korporacijos įspėjimas apie produktą ........................................125
Saugojimasis nuo žalos klausai .................................................................................125
Įspėjimas dėl ličio naudojimo Šiaurės šalims (ličio jonų baterijoms) ...........126
Optinio diskasukio saugos informacija ...................................................................127
CTR 21 patvirtinimas (nešiojamajam kompiuteriui su įtaisytu modemu) .128
ENERGY STAR programos reikalavimus atitinkantis gaminys .........................130
Pasaulinių aplinkos apsaugos reglamentų atitiktis ir deklaracija .................130
ASUS gaminių perdirbimas / Atliekų grąžinimo paslaugos ............................131

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

7