Abi ASUS ROG GL552JX

background image

Sülearvuti

Elektrooniline kasutusjuhend

Teine väljaanne

Märts 2015

EE10103

background image

2

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

TEAVE AUTORIÕIGUSE KOHTA

Käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa, kaasa arvatud selles kirjeldatud tooteid ja tarkvara, ei tohi

paljundada, edastada, kopeerida, säilitada otsingusüsteemis ega tõlkida mistahes keelde mistahes

vormis, välja arvatud ostja poolt varundamise eesmärgil säilitatavad dokumendid, ilma ASUSTeK

COMPUTER INC. ("ASUS") kirjaliku loata.

ASUS VÄLJASTAB KASUTUSJUHENDI "NII, NAGU SEE ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE

GARANTIITA, KAASA ARVATUD KAUDSED KAUBANDUSLIKKUSE VÕI KONKREETSEKS EESMÄRGIKS

SOBIVUSE GARANTIID VÕI TINGIMUSED. MITTE MINGIL JUHUL EI OLE ASUS, SELLE DIREKTORID,

AMETNIKUD, TÖÖTAJAD VÕI AGENDID VASTUTAVAD MINGITE KONKREETSETE, JUHUSLIKE VÕI KAUDSETE

KAHJUDE EEST (KAASA ARVATUD SAAMATA JÄÄNUD KASUMIGA SEOTUD KAHJUD, ÄRIAKTIIVSUSE

LANGUS, ANDMETE KADUMINE, ÄRITEGEVUSE PEATUMINE JMS), ISEGI KUI ASUST ON TEAVITATUD

SELLISTE KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALUSEST KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS VÕI TOOTEL ESINEVA VEA

TÕTTU.

Käesolevas kasutusjuhendis esinevad tootenimed ja ettevõtete nimed võivad, aga ei pruugi olla,

vastavate ettevõtete registreeritud kaubamärgid või autoriõigused ning neid kasutatakse ainult

selgitamise eesmärgil ja omanike huvides ilma kavatsuseta õigusi rikkuda.

KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS ESITATUD TEHNILSED ANDMED JA TEAVE ON ESITATUD TEAVITAMISEKS

NING NEID VÕIDAKSE IGAL AJAL ETTETEATAMATA MUUTA, MISTÕTTU EI OLE NEED ASUSELE SIDUVAD.

ASUS EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS NING SELLES KIRJELDATUD

TOODETES JA TARKVARAS ESINEVATE VIGADE VÕI EBATÄPSUSTE EEST.

Autoriõigus © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Kõik õigused on kaitstud.

VASTUTUSE PIIRAMINE

ASUSe vea korral või muu kohustuse tõttu võib teil tekkida õigus saada ASUSelt hüvitist. Sellisel juhul,

hoolimata ASUSele esitatud nõude alusest, ei vastuta ASUS enama kui kehavigastuste eest (kaasa

arvatud surm) ning kinnisvara ja materiaalse isikliku vara kahjustamise eest; või muud tegelike ja otseste

kahjude eest, mis on tekkinud garantiitingimustest tulenevate kohustustest mittetäitmisest; ning

hüvituse suurus on maksimaalselt kuni toote lepinguline hind.

ASUS hüvitab käesoleva garantii kohaselt teile ainult need kulud, kahjud või nõuded, mis põhinevad

lepingul, lepinguvälisel kahjul või lepingurikkumisel.

See piirang kehtib ka ASUSe tarnijatele ja edasimüüjatele. See on maksimum, mille eest ASUS, selle

tarnijad ja teie edasimüüja ühiselt vastutavad.

ASUS EI OLE MINGITEL TINGIMUSTEL JÄRGNEVA EEST VASTUTAV: (1) KOLMANDATE OSAPOOLTE

KAHJUNÕUDED TEILE; (2) TEIE ANDMETE KADUMINE VÕI KAHJUSTUMINE; VÕI (3) SPETSIAALSED,

JUHUSLIKUD VÕI KAUDSED KAHJUD VÕI MAJANDUSLIKUD KAUDSED KAHJUD (KAASA ARVATUD

KASUMI VÕI SÄÄSTUDE KAOTAMINE), ISEGI KUI ASUST, TEMA TARNIJAID VÕI TEIE EDASIMÜÜJAT ON

SELLISEST VÕIMALUSEST TEAVITATUD.

TEENINDUS JA TUGITEENUS

Külastage meie mitmekeelset veebilehte aadressil http://support.asus.com

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

3

Sisukord

Teave juhendi kohta .................................................................................................7

Juhendis kasutatavad märksõnad ............................................................................ 9
Ikoonid................................................................................................................................ 9
Tüpograafia ....................................................................................................................... 9

Ettevaatusabinõud ....................................................................................................10

Sülearvuti kasutamine .................................................................................................. 10
Sülearvuti hooldamine ................................................................................................. 11
Nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine .............................................................. 12

1. peatükk. Arvuti koostisosad

Sülearvuti osade ülevaade .....................................................................................14

Vaade ülevalt .................................................................................................................... 14
Vaade alt ............................................................................................................................ 19
Osade ülevaade ............................................................................................................... 21
Vaade vasakult ................................................................................................................. 23
Esikülg ................................................................................................................................. 25

2. peatükk. Sülearvuti kasutamine

Alustamine ...................................................................................................................28

Sülearvuti laadimine. ..................................................................................................... 28
Tõstke ekraani paneel üles. ......................................................................................... 30
Vajutage toitenuppu. ..................................................................................................... 30
Liigutused puuteplaadil ............................................................................................... 31

Klaviatuuri kasutamine ............................................................................................38

Funktsiooniklahvid ......................................................................................................... 38
Windows® 8.1 klahvid ................................................................................................... 39
Multimeediumi klahvid ................................................................................................ 40
Numbriklahvistik ............................................................................................................. 41

Laserketta draivi kasutamine ................................................................................42

background image

4

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

3. peatükk. Töötamine operatsioonisüsteemiga Windows® 8.1

Esmakordne käivitamine.........................................................................................46
Windows® UI ...............................................................................................................47

Start Screen (Käivitusvaade) ....................................................................................... 47
Tööpunktid ....................................................................................................................... 48
Start-nupp ......................................................................................................................... 51
Käivituskuva kohandamine ......................................................................................... 53

Töötamine Windows®-rakendustega .................................................................54

Rakenduste käivitamine ............................................................................................... 54
Rakenduste kohandamine .......................................................................................... 54
Juurdepääs aknale Apps (Rakendused) ................................................................. 57
Külgriba "Charms bar" ................................................................................................... 59
Plõksamisfunktsioon ..................................................................................................... 62

Teised klaviatuuri otseteed ....................................................................................64
Ühenduse loomine traadita võrkudega ............................................................66

Wi-Fi ..................................................................................................................................... 66
Bluetooth ........................................................................................................................... 67
Lennurežiim ...................................................................................................................... 68

Ühendamine traadita võrkudesse .......................................................................69

Dünaamilise IP/PPPoE võrguühenduse konfigureerimine .............................. 69
Staatilise IP-võrguühenduse konfigureerimine ................................................... 70

Sülearvuti välja lülitamine ......................................................................................71

Sülearvuti lülitamine puhkerežiimi .......................................................................... 71

Windows® 8.1 lukustuskuva ..................................................................................72

Lukustuskuval toimige järgmiselt ............................................................................. 72
Lukustuskuva kohandamine ...................................................................................... 73

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

5

4. peatükk. Käivituseelne enesetest (POST)

Käivituseelne enesetest (POST) ............................................................................76

POST-i kasutamine BIOS-isse sisenemiseks ja tõrkeotsinguks ....................... 76

BIOS ................................................................................................................................76

BIOS-isse sisenemine ..................................................................................................... 76
BIOS-i sätted ..................................................................................................................... 77

Süsteemitaaste ...........................................................................................................87

Taastefunktsiooni aktiveerimine .............................................................................. 89

5. peatükk. Sülearvuti täiustamine

Kõvaketta paigaldamine .........................................................................................92
Muutmälu mooduli (RAM) paigaldamine .........................................................101

Nipid ja KKK

Kasulikke nõuandeid ................................................................................................106
Riistvara KKK ................................................................................................................107
Tarkvara KKK ................................................................................................................110

Lisad

DVD-ROM-ajami informatsioon
(ainult valitud mudelitel) ............................................................................................. 114
Blu-ray ROM-ajami teave (ainult valitud mudelitel) ........................................... 116
Sisemise modemi vastavus ......................................................................................... 116
Ülevaade ............................................................................................................................ 117
Võrguga ühilduvuse deklaratsioon .......................................................................... 117
Kõneväline seade ............................................................................................................ 117
Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) avaldus ................................................................ 119

background image

6

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

FCC hoiatus raadiosagedusega kokkupuute kohta ........................................... 120
Declaration of Conformity (R&TTE direktiiv 1999/5/EÜ)................................... 121
CE märgis ........................................................................................................................... 121
Traadita töökanal erinevatele domeenidele ......................................................... 122
Prantsusmaa on piiranud traadita sagedusribasid ............................................. 122
UL ohutusteave ............................................................................................................... 124
Elektriohutusnõuded .................................................................................................... 125
TV tüüneriga seotud teated ........................................................................................ 125
REACH ................................................................................................................................. 125
Macrovision Corporation'i tootekohane teatis .................................................... 125
Kuulmiskahjustuste vältimine .................................................................................... 125
Põhjamaade hoiatused (liitiumioonakudele) ....................................................... 126
Optilise kettaajami ohutusteave ............................................................................... 127
CTR 21 kinnitus (sisseehitatud modemiga Notebook PC-le) .......................... 128
ENERGY STARiga ühilduv toode ................................................................................ 130
Vastavus globaalsetele keskkonnanõuetele ja deklaratsioon ........................ 130
ASUS taasringlus / Tootetagastus ............................................................................. 131

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

7